ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας chioshiking.gr. Η πρόσβαση και χρήση της chioshiking.gr προΰποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.

Η chioshiking.gr δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακαλούμε να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα Όρους Χρήσης προκειμένου να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η εξακολούθηση της πρόσβασης και χρήσης της chioshiking.gr, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης της chioshiking.gr, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της και του περιεχομένου της.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ως περιεχόμενο της chioshiking.gr εννοούνται, χωρίς περιορισμό, όλα τα αναρτημένα σε αυτήν κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, σχέδια, εικονογραφήσεις, καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που παράγονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και φέρουν τα ανάλογα διακριτικά ή αναφορές, τα γραφιστικά στοιχεία και οι λογισμικές εφαρμογές.

Το περιεχόμενο της chioshiking.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας, καθώς και τρίτων, συνεργατών και φορέων, από τους οποίους οι διαχειριστές έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων.

Άδεια Χρήσης

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου της chioshiking.gr και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ επέκτασιν, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου, περίληψης, διασκευής ή παράφρασης του περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή έργων που βασίζονται στο περιεχόμενο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια των διαχειριστών της chioshiking.gr.

Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο της chioshiking.gr έχει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η chioshiking.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλεις να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Οι διαχειριστές της chioshiking.gr δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της chioshiking.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Περαιτέρω, οι διαχειριστές δεν εγγυώνται ότι η chioshiking.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της chioshiking.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών της chioshiking.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της chioshiking.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα αρμόδια Δικαστήρια.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσεως

Οι διαχειριστές της chioshiking.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσως ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 1/1/2022.